Slovenska Bistrica: Občina objavila razpis za štipendije študentom

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občina Slovenska Bistrica je objavila javni razpis za štipendiranje študentov za šolsko leto 2019/2020. Razpis je odprt do vključno 14. oktobra 2019. Občina je za štipendiranje zagotovila skupno 160 tisoč evrov.

Višina štipendije znaša:

 • osnovna štipendija: 180 evrov
 • dodatek za uspeh:    30 evrov
 • dodatek za bivanje:  50 evrov

Dodatek za uspeh pridobi študent na osnovi dokazila  fakultete, da spada med 5 % najboljših študentov v generaciji. Dodatek za bivanje pridobi študent, če v času študija biva v kraju študija.

Štipendijo lahko pridobijo študenti, od vključno II. letnika univerzitetne prve in druge bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov in študentje, ki so vpisani v dodatno leto in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica najmanj eno leto pred oddajo vloge za pridobitev štipendije;
 • študirajo po programih:
 • bolonjskega enovitega magistrskega študija;
 • univerzitetne I. bolonjske stopnje in
 • univerzitetne II. bolonjske stopnje;
 • imajo v preteklem študijskem letu glede na leto za katero se oddaja vloga povprečno oceno opravljenih obveznosti: najmanj 8,00 – študenti, ki obiskujejo izobraževalne programe iz področja naravoslovja, tehnike, medicine in najmanj 8,50 – študenti, ki obiskujejo vse ostale izobraževalne programe.

Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije.

 • ob vpisu v prvi letnik I. bolonjske stopnje ali drugih enovitih programov študija niso starejši od 24 let ter pred tem še niso imeli statusa študenta;
 • redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nikoli ni ponavljal letnika ali prekinil študija. Izjemoma se za redno opravljanje študijskih obveznosti šteje, če je študent ponavljal letnik ali prekinil študij za največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil več kot 4 mesece neprekinjeno nezmožen za študij zaradi bolezni ali nosečnosti;
 • niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
 • niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije;
 • niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov;
 • hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
 • nimajo drugega vira rednega dohodka (delo prek študentskega servise se ne upošteva kot dohodek).

Vloga in ostali podrobnejši podatki so na voljo na spletni strani

M. P.