Slovenska Bistrica: Občina objavila zanimiv razpis

(vir: pixabay.com)

Občine so skladno z Zakonom o zaščiti živali dolžne zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma so dolžne pomagati za zapuščene živali.

V Občini Slovenska Bistrica ugotavljajo, da je vse več zapuščenih mačk, zato so se odločili za preventivni ukrep, in sicer za sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk. Slednja je po mnenju stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali.

Akcija sterilizacije za lastniške mačke poteka od 22. januarja do 28. februarja 2019.

Občina lastnikom živali sofinancira storitev sterilizacije v višini 28 evrov bruto cene sterilizacije na žival. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za 2 (dve) živali na lastnika.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče na območju občine Slovenska Bistrica,
  • so lastniki mačke za katero uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija,
  • je bila storitev opravljena od 1. januarja do 28.02.2019 oziroma do porabe sredstev.

Prosilci za pridobitev sredstev sofinanciranja morajo na naslov občine predložiti:

  • izpolnjeno vlogo, ki je priloga tega razpisa in
  • originalni račun za opravljeno storitev z osebnimi podatki prosilca (lastnika živali).

Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Slovenska Bistrica, ali pošlje po pošti. Vse dodatne informacije je v času uradnih ur možno dobiti na občini (Slavka Zafošnik). Razpisni obrazec se dobi v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica ali na uradni spletni strani. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.

Razpis je odprt do porabe sredstev. Več podatkov na spletni strani: objava

M. P.