Slovenska Bistrica: Občina vabi k podaji pripomb in predlogov

Slovenska Bistrica (vir: Wikipedija)

Občina Slovenska Bistrica je odprla dva postopka za spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč v mestu, kjer lastnika želita graditi na zemljiščih, kjer to trenutno ni dovoljeno.

Lastnik zemljišč v mestu Slovenska Bistrica je podal pobudo za spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč v mestu. Na zemljiščih  parc. št. 1588, 1589, 2505/13 in 2505/14 (vse k. o. Slovenska Bistrica) želi zgraditi večstanovanjskih objekt.

Pobudo za spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč je podal tudi lastnik zemljišč s parcelnimi številkami 620/5 in 616/1 – del, obe v k. o. Kovača vas. Lastnik želi namensko rabo zemljišč iz območja grajskega parka in Sorčnikovega vrta spremeniti v območje za individualno stanovanjsko gradnjo.

V nobenem od navedenih delov (v Slovenski Bistrici in Kovači vasi) odlok takšnih gradenj ne dopušča. Zato je občina začela s spremembo in dopolnitvijo OPPN. V okviru tega mora zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti, ki jih zato poziva, naj podajo predloge in pripombe na načrtovane spremembe.

Predloge in pripombe je možno posredovati do 21. oktobra 2019, in sicer na elektronski naslov občine ([email protected]) ali na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.

 

Vir: slovenska-bistrica.

M. P.