Slovenska Bistrica: Občinske štipendije kar 120 študentom

Občina Slovenska Bistrica je na svoji spletni strani objavila seznam 120 prejemnikov občinskih štipendij v tem šolskem letu, pri tem gre za študente. Razpis za študijsko leto 2019/20 je občina objavila 23. septembra 2019, za to so v proračunu zagotovili skupno 160 tisoč evrov.

Občina sicer ni objavila višine štipendije za posameznega študenta, glede na razpisne pogoje pa je osnovna štipendinja 180 evrov mesečno.

K temu je možno povečanje še za 30 evrov kot dodatek za uspeh in 50 evrov kot dodatek za bivanje. Skupno je to za najboljše lahko po 260 evrov mesečno.

Seznam prejemnikov občinske štipendije je naslednji:

Vir: tukaj

Razpisni pogoji so bili naslednji:

Štipendijo lahko pridobijo študenti, od vključno II. letnika univerzitetne prve in druge bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov in študentje, ki so vpisani v dodatno leto in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica najmanj eno leto pred oddajo vloge za pridobitev štipendije;
 • študirajo po programih:
 • bolonjskega enovitega magistrskega študija;
 • univerzitetne I. bolonjske stopnje in
 • univerzitetne II. bolonjske stopnje;
 • imajo v preteklem študijskem letu glede na leto za katero se oddaja vloga povprečno oceno opravljenih obveznosti: najmanj 8,00 – študenti, ki obiskujejo izobraževalne programe iz področja naravoslovja, tehnike, medicine in najmanj 8,50 – študenti, ki obiskujejo vse ostale izobraževalne programe.

Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije.

 • ob vpisu v prvi letnik I. bolonjske stopnje ali drugih enovitih programov študija niso starejši od 24 let ter pred tem še niso imeli statusa študenta;
 • redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nikoli ni ponavljal letnika ali prekinil študija. Izjemoma se za redno opravljanje študijskih obveznosti šteje, če je študent ponavljal letnik ali prekinil študij za največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil več kot 4 mesece neprekinjeno nezmožen za študij zaradi bolezni ali nosečnosti;
 • niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
 • niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije;
 • niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov;
 • hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
 • nimajo drugega vira rednega dohodka (delo prek študentskega servise se ne upošteva kot dohodek).

M. P.