Slovenska Bistrica: Objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Slovenska Bistrica je objavila javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine. Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za komunalne odpadne vode do 50 PE iz sredstev občinskega proračuna, in sicer do 50 % stroškov za postavitev MKČN oziroma največ 800 EUR za posamezni objekt ali do 50 % stroškov oziroma največ 600 EUR po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN.

Upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu so lastniki objektov; to so fizične ali pravne osebe, ki so na območju Občine Slovenska Bistrica lastniki ali solastniki enega ali več grajenih objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda in katerih objekti se nahajajo praviloma izven območij aglomeracij ter so že vključeni v sistem izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Vloga za sofinanciranje MKČN je na voljo na spletnem naslovu občine oziroma prejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica.

Vloga z vsemi prilogami in dokazili se vloži osebno ali po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali po e-pošti na naslov [email protected], najkasneje do vključno 31. 10. 2021.

Razpis je odprt do 31. oktobra 2021, več podatkov o tem je na voljo  tukaj

Kje in do kdaj je treba greznice nadomestiti z MKČN?

V krajih, kjer je vzpostavljena javna kanalizacija, se morajo lastniki stanovanjskih (tudi počitniških) objektov na njo obvezno priključiti, kjer kanalizacije ni, pa morajo namesto greznic urediti male komunalne čistilne naprave.

Po stari uredbi o odvajanju in čiščenju komunalnih voda bi morali morali lastniki greznic na območjih, kjer ni kanalizacije ali ta ni načrtovana, do konca leta 2017 greznice zamenjati za male komunalne čistilne naprave. Vendar je bila nato sprejeta nova uredba, ki je roke nekoliko spremenila.

Nova uredba med drugim določa, da je v primerih, ko je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, čas za zamenjavo oziroma nadgradnjo greznice v malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.

V primeru, ko odpadna voda iz objekta v okolje odteka brez vsakršnega čiščenja ali pa greznica ni bila narejena po prepisih, je rok za zamenjavo do konca leta 2021.

Mala komunalna čistina naprava je neke vrste podzemni “zbiralnik”, v katerem se zbirajo različne trdne in tekoče snovi, ki vsakodnevno iztekajo po odtočnih ceveh iz gospodinjstva. Razdeljena je v dva dela. Prvi je usedalni, v katerem se zbirajo trdni delci, vanj pa se prečrpava tudi blato, ki nastaja pri biološki razgradnji. Ta del je treba na tri leta prazniti. Drugi je t. i. reaktorski del, ki vsebuje različne nosilce za mikroorganizme, ki sodelujejo v procesih prečiščenja vode.

Namestitev povprečne male čistilne naprave stane od 3000 do 5000 evrov, brez upoštevanja stroškov izkopa in dela, lastnik pa je o vgradnji dolžan obvestili občinsko komunalno podjetje.

M. P.