Slovenska Bistrica: Priprave za nadzidavo in prizidavo doma starejših v polnem teku

Dom dr. Jožeta Potrča - enota Slovenska Bistrica

Bistriški občinski svet bo na 15. redni seji, ki je sklicana za prihodnjo sredo, 23. junija, med drugim obravnavaj tudi dokument za projekt Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica.

Enota v Slovenski Bistrici deluje kot dislocirana enota poljčanskega doma in trenutno lahko sprejme do 124 stanovalcev.

Dom ima lastno kuhinjo, katere velikost že pri obstoječi kapaciteti stavbe ne zadošča, saj se v kuhinji pripravlja okrog 80 starostnikom prilagojenih kosil tudi za okoliško prebivalstvo.

V občini in tudi širši okolici obstaja velik interes za storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti doma za starejše, demografski trendi pa kažejo na konstantno večanje deleža starejšega prebivalstva in potreb po bivanju in oskrbi v domovih za starejše.

Odločili so se za povečanje kapacitet, v sklopu predlagane investicije je predvidena dozidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječe stavbe, ki bo omogočila povečanje kapacitet enote Slovenska Bistrica na 12 oddelkov, ki bodo zagotavljali bivanje do 200 starejšim osebam.

Ob tem je predvidena tudi ukinitev programa nedelujočega dnevnega centra in povečanje spremljajočega zdravstvenega in servisnega programa, predvsem kuhinje.

Cilj investicije je dozidava, nadzidava in rekonstrukcija objekta, pri čemer so predvideni naslednji posegi:

  • povečanje etažnosti stavbe do P+3 v višjem delu in P+2 v nižjem,
  • povečanje kapacitete stavbe do 200 stanovalcev,
  • ukinitev dnevnega centra na račun povečanja varovanega oddelka v pritličju,
  • možnost kohortne izolacije posameznih oddelkov kot rdeče in sive cone v primeru epidemije,
  • povečanje obstoječe kuhinje za potrebe povečanih kapacitet doma in oskrbe okoliških starostnikov,
  • izvedba dodatnega dvigala za dostavo, servis in ločevanja poti z neposrednim dostopom iz servisnega dela zunanje ureditve,
  • zapiranje obstoječega zunanjega požarnega stopnišča
  • sprememba lokacije upravnih prostorov, zaradi povečanja kuhinje.

Investicija bo omogočila:

• ustrezno socialnovarstveno infrastrukturo, ki bo sledila demografskim trendom in omogočala kakovostno skrb za starostnike,

• zmanjšanje števila čakajočih za sprejem v Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane;

• dvig kakovosti družbenega okolja

Stavbo bodo v večjem delu nadzidali za eno etažo, delno tudi za dve etaži, tako da bo po končani nadzidavi etažnosti P+3 na vzhodnem, severnem in zahodnem traktu, ter etažnosti P+2 na osrednjem delu južnega trakta.

Na vzhodnem delu stavbe bo prizidano dodatno dvigalo večjih dimenzij, namenjeno predvsem dostavi in prevozu postelj ter po potrebi organizaciji izolacijskih con.

Pridobljenih bo 3440 kvadratnih metrov površin, te se bodo iz zdajšnjih 4641 povečale za 8081 kvadratnih metrov.

Vrednost investicije je ocenjena na 4.041.672 evrov po stalnih cenah oz. 4.088.408 evrov po tekočih cenah in se bo izvajala v letu 2022.

Predvideno je sofinanciranje investicije s sredstvi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skupnem znesku 4.038.408 evrov.

Občina Slovenska Bistrica bo glede na predlog, ki bo na občinskem svetu nedvomno tudi potrjen, financirala dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 50.000 evrov.

Vir: slovenska-bistrica.si

M. P.