Slovenska Bistrica: Razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Slovenska Bistrica je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Občina bo sofinancirala 50 odstotkov stroškov za postavitev male čistilne naprave oziroma največ 800 evrov za posamezni objekt ali do 50 odstotkov stroškov oziroma največ 600 evrov po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN.

Upravičenci do sofinanciranja gradnje MKČN so lastniki objektov na območju občine; to so fizične ali pravne osebe.

Slednji morajo biti lastniki ali solastniki enega ali več grajenih objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda in katerih objekti se nahajajo praviloma izven območij aglomeracij ter so že vključeni v sistem izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Mala komunalna čistilna naprava je lahko grajena, in njena gradnja sofinancirana, tudi na območju znotraj aglomeracije, vendar mora biti v tem primeru iz soglasja izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod razvidno, da priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje, ni možna.

Do sofinanciranja gradnje niso upravičeni:

– lastniki objektov na območju, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in v 100 m pasu od javne kanalizacije, kjer je mogoča priključitev;

– lastniki objektov na območju aglomeracij Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko, Leskovec in Šmartno na Pohorju in v 100 m pasu izven aglomeracij, kjer je že zgrajena javna kanalizacija in je na razdalji 100 m oddaljenosti omogočena priključitev na njo.

Objekt mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje in je bil zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.

Sofinanciranje stroškov gradnje MKČN zajema tudi upravičence, ki so že zgradili MKČN po 1. januarju 2013.

Še več podrobnosti in vloga je dostopno tukaj tukaj oziroma v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica.

Vloga z vsemi prilogami in dokazili se vloži osebno ali po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali po e-pošti na naslov [email protected], najkasneje do vključno 31. oktobra 2020.

M. P.