Slovenska Bistrica: Razpis za sofinanciranje sterilizacije mačk

Občina Slovenska Bistrica je na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v letu 2019. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Lastnik živali lahko pridobi 28 evrov za sterilizacijo ene živali. Občina priznava stroške za največ dve živali. Skupno je tako možno sofinanciranje v višini 56 evrov.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo stalno na območju občine Slovenska Bistrica,
  • da so lastniki mačk/e za katero/e uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija,
  • da je bila storitev opravljena od 1. januarja 2019 do porabe sredstev.

Prosilci za pridobitev sredstev sofinanciranja morajo na naslov občine predložiti:

  • izpolnjeno vlogo, ki je priloga tega razpisa – dostopna tukaj
  • originalni račun za opravljeno storitev z osebnimi podatki prosilca (lastnika živali),
  • fotokopijo bančne kartice.

Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Slovenska Bistrica, ali po pošti na naslov:

Občina  Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko dobijo  v času uradnih ur pri Slavki Zafošnik (te. 02 843 28 38). Razpisni obrazec se dobi tudi v  vložišču Občine Slovenska Bistrica. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.

Občina bo prosilce o odločitvi obvestila v 30 dneh po prejemu popolne vloge.

M. P.