Slovenska Bistrica: V novi soseski bo možno zgraditi 12 stanovanjskih hiš

Geodetski načrt (https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/14769804_ureditvena.pdf)

Občina Slovenska Bistrica je objavila, da bo v času od 12. oktobra do 12. novembra 2018 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave Gaber.

Prostorski akt se nanaša na gradnjo 12 individualnih stanovanjskih stavb z možnostjo mirne spremljajoče dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti v stanovanjskih zgradbah, z dodanimi morebitnimi nezahtevnimi objekti ter izgradnjo pripadajoče komunalne infrastrukture.

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta sta zemljišči s parc. št. 675/1 in 675/2, obe k.o. Zgornja Bistrica.

Dokument bo razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10 in v prostorih krajevne skupnosti Impol, Levstikova ulica 2, Slovenska Bistrica. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.

Javna obravnava dokumenta bo 12.11.2018, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

V času javne razgrnitve lahko poda zainteresirana javnost pripombe in predloge na razgrnjen predlog v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih, na elektronski naslov: [email protected] ali [email protected] ali ustno na zapisnik v času poteka javne obravnave.

Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve, ob 15. uri, ne glede na način dostave.

M. P.