Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je že 30. 1. 2018 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019. Sklad bo vloge sprejemal do vključno 20. septembra.

Te štipendije so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Letošnji nabor deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij, inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, elektrikar/električarka, avtokaroserist/avtokaroseristka, pek/pekarka, slaščičar/slaščičarka, mesar/mesarka, tapetnik/tapetničarka, mizar/mizark, zidar/zidarka, tesar/tesarka, klepar-krovec/kleparka-krovka, izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog, gozdar/gozdarka, dimnikar/dimnikarka, steklar/steklarka.

Skupna vrednost razpisa: 3.6 mio EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.

Priloge k podpisani vlogi:

–      v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 in

–      fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2017/2018; če vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;

–      ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, ki ga izda upravna enota).

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« do vključno 20. 9. 2018.


Izbirni postopek:
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,

– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Pomembne informacije:

–       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;

–       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

–       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

–    v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vsi mladi, ki se bodo izobraževali za zgoraj navedene poklice, naj čim prej zaprosijo za tovrstno štipendijo in si na ta način izboljšajo svoj socialni položaj v času šolanja. Razpisane štipendije se namreč dodelijo za vse čas izobraževanja za posamezen poklic.

K. V.

Foto: sklad-kadri.si