Za ravnatelja 2. osnovne šole Slovenska Bistrica trije kandidati

(vir: arhiv)

Danes poteka 1. dopisna seja članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. Občinski svetniki na seji odločajo o imenovanju članov Statutarno pravne komisije, Komisije za priznanja in nagrade, Odbora za gospodarstvo in proračun, Odbora za okolje in prostor in Odbora za družbene dejavnosti. Poleg tega odločajo tudi o mnenju h kandidatom za mesto ravnatelja 2. osnovne šole Slovenska Bistrica.

Predlogi župana dr. Ivana Žagarja, ki jih je oblikoval na podlagi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, za člane komisij ter odborov so naslednji:

  1. Statutarno pravna komisija: mag. Karmen Furman (predsednica), Stanislav Mlakar (podpredsednik) in člani: Natalija Očko, Marko Berdnik in Jožef Trglec
  2. Komisija za priznanja in nagrade: Matej Goričan (predsednik), Jože Gorinšek (podpredsednik) in člani: Karli Kavkler, Uroš Klajderič in Štefan Otorepec
  3. Odbor za gospodarstvo in proračun: Matej Arnuš (predsednik), Miro Juhart (podpredsednik) in člana Maksililjan Tramšek in Ivan Franc Štrukelj (petega člana bodo imenovali naknadno)
  4. Odbor za okolje in prostor: Dušan Leskovar (predsednik), Ludvik Repolusk (podpredsednik) in člana Darko Sagadin in Srečko Juhart (petega člana bodo imenovali naknadno)
  5. Odbor za družbene dejavnosti: Drago Mahorko (predsednik), Jožef Trol (podpredsednik) in člani: Modest Motaln, Blanka Remškar in Stanislav Zajšek

Mnenje k prijavljenim kandidatom za ravnatelja 2. osnovne šole Slovenska Bistrica

Občinski svetniki odločajo tudi o podaji mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica.

Na razpis so se prijavili: Marjan Maj Čirič, Sonja Arbeiter in mag. Petra Fidler.

Predlog župana in komisije je, da občinski svet poda pozitivno mnenje k vsem vloženim kandidaturam.

O izbiri ravnatelja pa bo nato odločal Svet osnovne šole. Ta mora po postopku pred odločanjem pridobiti mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola svoj sedež.

Na razpis za ravnatelja, ki je bil 2. novembra 2018 objavljen v Uradnem listu RS, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. Na občini menijo, da vsi kandidati s svojim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami lahko zagotavljajo nemoteno delovanje in razvoj zavoda. Končna odločitev pa je na svetu zavoda.

Za ravnatelja kandidirajo:

  • Marjan Maj Čirič, profesor športne vzgoje, ki ga zanima šport, istočasno pa tudi organizacija in vodenje. Pri delu ravnatelja izpostavlja predvsem delo pedagoškega vodje, kar zahteva veliko dela z ljudmi in usklajevanja dela učiteljev. Kot pedagoški vodja bo zastopal učenca, učitelja in starša hkrati, pri čemer bo imel zmeraj v ospredju dobrobit otroka. Kot pedagoški vodja bo skrbel za vseživljenjsko izobraževanje učiteljev. V programu vodenja zavoda je izpostavil, da želi vrniti moč učitelju, da stremi k sloganu manj je več, pri čemer pojasnjuje, da bo obdržal tiste projekte, za katere obstaja interes tako na strani učiteljev kot na strani učencev. Prav tako izpostavlja, da mora imeti učenje čim več povezav s praktičnim življenjem. Pomembno delo ravnatelja je tudi menedžerski del.
  • Sonja Arbeiter, profesorica slovenskega jezika in književnosti, je poučevala na gimnaziji, srednji šoli, osnovni šoli in od leta 2008 vodi 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica. Sonja Arbeiter kot ravnateljica sledi viziji, ki temelji na vrednotah šole, ker so dobri medsebojni odnosi, timsko delo in strokovnost pogoj za to, da so učenci srečni in uspešni. Pri vodenju šole v prihodnjem mandatu želi posebej izpostaviti naslednja področja: 1. Delo z učenci, sodelovanje z vsemi zaposlenimi in starši pri vzgojno izobraževalnem delu. 2. Sodelovanje s strokovnimi institucijami. 3. Zagotavljanje kadrovskih in prostorskih pogojev. 4. Nadaljevanje sodelovanja v različnih projektih. 5. Sodelovanje in povezava z okoljem. 6. Prireditvene dejavnosti šole. 7. Zagotavljanje materialnih sredstev za nemoteno poslovanje šole.
  • Mag. Petra Fidler, profesorica razrednega pouka in magistrica znanosti menedžmenta kadrov in delovnih razmerij, ima večletne delovne izkušnje na področju poučevanja v osnovnih šolah. V programskih usmeritvah poudarja, da je ena izmed najpomembnejših nalog ravnatelja kot pedagoškega vodje ohranjati korektne, pozitivne odnose v kolektivu, ki jih dosežemo z odkrito komunikacijo kvalitetnim timskim delom in dobrim pretokom informacij preko e-pošte, redne mesečne pedagoške konference in strokovne delavnice. Pomembno vlogo daje prostorskim pogojem, materialnim pogojem za delo, delo s kolektivom, delo z učenci, sodelovanje s starši in sodelovanjem z ustanoviteljico – Občino Slovenska Bistrica. Kot ravnateljica bo skupaj z vsemi zaposlenimi sooblikovala programsko usmeritev oz. vizijo zavoda.

M. P.