Zaposlenim v javni upravi višje plače

(vir: gov.si)

Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Dogovor zaposlenim v javnem sektorju prinaša dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda, pa še poračun regresa za letni dopust.

Podrobneje o Dogovoru

Vrednost plačnih razredov se s 1. oktobrom zvišuje za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru. Večini v javnem sektorju se bodo nato plače dvignile še enkrat, in to s 1. aprilom prihodnje leto, takrat za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig.

Dogovor določa tudi višji regres za prehrano, in sicer se bo iz sedanjih 4,94 evra povišal na 6,15 evra na dan. Prav tako bodo javni uslužbenci, ki jim je bil sicer letošnji regres za letni dopust že izplačan, dobili še poračun do višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega.

In sicer:

– do vključno 24. plačnega razreda dodatnih 300 evrov neto,

– od 25. do vključno 30. plačnega razreda dodatnih 250 evrov neto,

– od 31. do vključno 35. plačnega razreda dodatnih 200 evrov neto,

– od 36. do vključno 40. plačnega razreda dodatnih 150 evrov neto in

– od 41. do vključno 50. plačnega razreda dodatnih 100 evrov neto.

Vlada se je v Dogovoru zavezala tudi, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad.

Obe strani pa sta se zavezali, da bosta po zaključku teh pogajanj pričeli z usklajevanji o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, z namenom, da se najpozneje do 30. junija 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev obstoječega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma nov sistemski zakon na področju plač v javnem sektorju.

Prav tako sta se strani zavezali, da bodo vzporedno z usklajevanjem sistemskih sprememb plačnega sistema potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju leta 2018, z namenom, da bo dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice dosežen najpozneje do 30. 6. 2023. Kot je še zapisano v Dogovoru, se nadaljnja pogajana in usklajevanja pričnejo najpozneje v enem mesecu po podpisu tega dogovora.

Ocenjen finančni učinek Dogovora znaša 611 milijonov evrov.

Hkrati z dogovorom so danes pristojne ministrice, ministri ter sindikalni predstavniki podpisovali tudi anekse h kolektivnim pogodbam. Ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor so podpisovali še  kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in kolektivno pogodbo dejavnosti in poklicev. Z njimi bodo deloma realizirali vsebine iz dogovora. Za tiste dele javnega sektorja, kjer se delovna mesta v plačne razrede uvrščajo z uredbo, in ne kolektivno pogodbo, kot denimo za javne agencije, sklade, zavode, vojsko, pa so potrebne ustrezne spremembe uredb.

Vir: gov.si

M. D.