Rače – Fram: Objavljen osnutek prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram je včeraj objavila sklep o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu.

Dokument je javno razgrnjen v prostorih občine na Grajskem trgu 14 in na vpogled v času uradnih ur, in sicer od 4. januarja do 3. februarja 2022.

Zainteresirani v času javne razgrnitve lahko na osnutek načrta podajo svoje pripombe, in sicer kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve ali pa pisno na naslov občine, tudi prek elektronske pošte.

Pripombe bo možno dati tudi ustno na javni obravnavi, ki bo 19. januarja 2022, ob 16.30 uri v sejni sobi občine. Udeležbo je treba tudi prijaviti.

Več podrobnosti je dostopnih na povezavi 

Za kaj gre?

OPPN se nanaša na parc. št. 1103, 1104/1, 1107, 1101 in del parc. 1100/4 vse v k.o. 717- Fram, ki je v skladu z določili OPN občine Rače-Fram opredeljeno kot stavbno zemljišče, kjer je v skladu s podrobnejšo rabo dovoljenja tudi stanovanjska gradnja, in sicer pod pogojem, da se izdela občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Lokacija parc. št. 1103, 1104/1, 1107, 1101 in del parc. 1100/4 vse v k.o. 717- Fram se nahaja v naselju Fram, zahodno od glavne regionalne ceste in sicer na območju med Mlinsko ulico, Za vrtcem in Framskim potokom.

Območje parc. št. 1103, 1104/1, 1107, 1101 in del parc. 1100/4 vse v k.o. 717- Fram, v naravi predstavljajo travnate in kmetijske pridelovalne površine. Območje obdajajo z zahodne, vzhodne in južne strani obstoječi stanovanjski objekti, na severu pa območje omejuje Framski potok.

V okviru predlaganega OPPN se na površini cca 0,72 ha načrtuje do sedem enostanovanjskih objektov, namenjenih stalnemu bivanju, z možnostjo gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe.

Več o projektu dostopno na povezavi: e-obcina.si

M. P.